รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2549

พญ.จันทกานต์  เกียรติภักดี

ปีการศึกษา 2549-2551

โรงพยาบาลปัตตานี 

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2550

-

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2551

พญ.พิชามญชุ์  คณิตานุพงษ์

ปีการศึกษา 2551-2553

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.ปิยาวัฒน์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ

ปีการศึกษา 2551-2553

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2552

พญ.พรรณราย ช่วยพัฒน์

ปีการศึกษา 2552-2554

โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต

พญ.ฐิตาภรณ์  วันดี

ปีการศึกษา 2552-2554

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2553

นพ.สมรส  พงศ์ละไม

ปีการศึกษา 2553-2555

Part-time โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา

พญ.จริญญา  สุทธิตันตยาภรณ์

ปีการศึกษา 2553-2555

โรงพยาบาลหาดใหญ่

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554

-

รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2555

พญ.พรศรี ไตรจีวรภรณ์

ปีการศึกษา 2555-2557

โรงพยาบาลตรัง

พญ.สิริบูรณ์  เพชรบูรณ์

ปีการศึกษา 2555-2558

โรงพยาบาลทุ่งสง

รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556

พญ.ชนนิษฏ์  ลิ่มสกุล

ปีการศึกษา 2556-2558

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พญ.ซัลมา  มาลินี

ปีการศึกษา 2556-2558

โรงพยาบาลสตูล

รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2557

พญ.สุจิตรา ชูช่วย

ปีการศึกษา 2557-2559

โรงพยาบาลกระบี่

นพ.พลันธร ลุ่มเจริญ

ปีการศึกษา 2557-2560

โรงพยาบาลหาดใหญ่

รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558

พญ.วิทิดา เมืองไพศาล

ปีการศึกษา 2558-2560

โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่

พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

ปีการศึกษา 2558-2560

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2559

พญ.พิชชาพร อุโพธิ์

ปีการศึกษา 2559-2561

โรงพยาบาลเวชธานี

นพ.อธิปัตย์ บุญละเอียด

ปีการศึกษา 2559-2561

โรงพยาบาลปัตตานี

รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560

jo.jpg

นพ.ปองพล ชูชื่น

ปีการศึกษา 2560-2562

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พญ.อรรวรรณ จิ๋วประดิษฐกุล

ปีการศึกษา 2560-2562

โรงพยาบาลหาดใหญ่