ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2549

พญ.จันทกานต์  เกียรติภักดี

ปีการศึกษา 2549-2551

โรงพยาบาลปัตตานี 

jantakarnp@yahoo.com

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2550

-

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2551

พญ.พิชามญชุ์  คณิตานุพงษ์

ปีการศึกษา 2551-2553

ภ.ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มอ.

dearpicha@yahoo.com

นพ.ปิยาวัฒน์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ

ปีการศึกษา 2551-2553

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

psrisawatnupap@gmail.com

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2552

พญ.พรรณราย ช่วยพัฒน์

ปีการศึกษา 2552-2554

โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต

pannarai_tang@hotmail.com

พญ.ฐิตาภรณ์  วันดี

ปีการศึกษา 2552-2554

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

gonja_narak@hotmail.com

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2553

นพ.สมรส  พงศ์ละไม

ปีการศึกษา 2553-2555

Part-time โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา

doctorsomrot@gmail.com

พญ.จริญญา  สุทธิตันตยาภรณ์

ปีการศึกษา 2553-2555

โรงพยาบาลหาดใหญ่

kimjarin11@gmail.com

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554

-

รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2555

พญ.พรศรี ไตรจีวรภรณ์

ปีการศึกษา 2555-2557

โรงพยาบาลตรัง

poax236@hotmail.com

พญ.สิริบูรณ์  เพชรบูรณ์

ปีการศึกษา 2555-2558

โรงพยาบาลทุ่งสง

qn-24@hotmail.com

รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556

พญ.ชนนิษฏ์  ลิ่มสกุล

ปีการศึกษา 2556-2558

ภ.ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มอ.

chonnanid@hotmail.com

พญ.ซัลมา  มาลินี

ปีการศึกษา 2556-2558

โรงพยาบาลสตูล

lulumed32@gmail.com

รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2557

พญ.สุจิตรา ชูช่วย

ปีการศึกษา 2557-2559

โรงพยาบาลกระบี่

o_no_noy@hotmail.com 

นพ.พลันธร ลุ่มเจริญ

ปีการศึกษา 2557-2560

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ploomcharoen@gmail.com

รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558

พญ.วิทิดา เมืองไพศาล

ปีการศึกษา 2558-2560

โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่

vitida_m@outlook.com

พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

ปีการศึกษา 2558-2560

ภ.ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มอ.

dtulaya@outlook.com

รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2559

พญ.พิชชาพร อุโพธิ์

ปีการศึกษา 2559-2561

โรงพยาบาลเวชธานี

pichaporn_upho@hotmail.com

นพ.อธิปัตย์ บุญละเอียด

ปีการศึกษา 2559-2561

โรงพยาบาลปัตตานี

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019