top of page

โครงสร้างภาควิชา 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

งานบริการ

งานวิชาการ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ภาคใต้

งานการศึกษาก่อนปริญญา 

งานการศึกษาหลังปริญญา 

งานวิจัย

bottom of page