โครงสร้างภาควิชา 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

งานบริการ

งานวิชาการ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ภาคใต้

งานการศึกษาก่อนปริญญา 

งานการศึกษาหลังปริญญา 

งานวิจัย

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021