โครงสร้างงานบริการ

งานกายภาพบำบัด

งานกิจกรรมบำบัด

งานกายอุปกรณ์

งานเทคโนโลยีฟื้นฟู

แพทย์และพยาบาล

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019