นพ.ปองพล ชูชื่น
Pongphon Chuchuen, MD

การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559
- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563

สาขาที่สนใจ 
- General rehabilitation, Pain management

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021