พญ.ตุลญา.jpg

ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

Tulaya Dissaneewate, MD, PhD

รองหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 

การศึกษา: 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

 

สาขาที่ทำ/สนใจ: Prosthetics-Orthotics, Motion analysis, Spinal cord rehabilitation 

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร: 

  1. Dissaneewate T, Na Rungsri, Tuanjit Cheunchokasan P, Leelasamran W. Comparison between the plantar pressure effects of toe separators and insoles in patients with hallux valgus at a one-month follow-up. Foot Ankle Surg 2021. Article in Press. 

  2. Nouman M, Chatpun S, Prachgosin T, Leelasamran W. Plantar pressure distribution in non-obese, overweight and obese subjects with diabetic neuropathy while walking. In: BMEiCON 2018 - 11th Biomedical Engineering International Conference. IEEE; 2019. p. 10–3.

  3. Nouman M, Dissaneewate T, Leelasamran W, Chatpun S. The insole materials influence the plantar pressure distributions in diabetic foot with neuropathy during different walking activities. Gait Posture. 2019;74.

  4. Prachgosin T, Leelasamran W, Smithmaitrie P, et al. Effect of total-contact orthosis on medial longitudinal arch and lower extremities in flexible flatfoot subjects during walking. Prosthetics Orthot Int Orthot Int 2017; 41: 579–586.

  5. Prachgosin T, Chantarapanich N, Tanutit P, et al. Quantitative Flatfoot Evaluation for Thais. Songklanagarind Med J 2016; 34: 339–346.

  6. Prachgosin T, Chong DYR, Leelasamran W, et al. Medial longitudinal arch biomechanics evaluation during gait in subjects with flexible flatfoot. Acta Bioeng Biomech 2015; 17: 121–130.