ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

Tulaya Dissaneewate, MD, PhD

 

การศึกษา: 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

 

สาขาที่ทำ/สนใจ: Prosthetics-Orthotics, Motion analysis, Spinal cord rehabilitation 

 

ผลงานวิชาการ: 

  1. Prachgosin T, Chantarapanich N, Tanutit P, et al. Quantitative Flatfoot Evaluation for Thais. Songklanagarind Med J 2016; 34: 339–346.

  2. Prachgosin T, Chong DYR, Leelasamran W, et al. Medial longitudinal arch biomechanics evaluation during gait in subjects with flexible flatfoot. Acta Bioeng Biomech 2015; 17: 121–130.

  3. Prachgosin T, Leelasamran W, Smithmaitrie P, et al. Effect of total-contact orthosis on medial longitudinal arch and lower extremities in flexible flatfoot subjects during walking. Prosthetics Orthot Int Orthot Int 2017; 41: 579–586.

 

 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2020