ผศ.พญ.พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์

Asst. Prof. Phichamon Khanittanuphong, MD

 

การศึกษา: 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 2550

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554

- Certificate of clinical stroke rehabilitation observership at  University of Utah, Utah, USA Jul 2014-Jun 2015

สาขาที่ทำ/สนใจ: Electrodiagnosis, Stroke rehabilitation 

 

ผลงานวิชาการ: 

  1. พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, อัจฉรา บุญมีประกอบ ความแม่นยำของการตรวจ provocative test ในการวินิจฉัยกลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ J Thai Rehabil Med. 2011;21(2):56-62

  2. Khanittanuphong P, Leelasamran W. Assessing Caregiver Burden and Relationship between Caregiver Burden and Basic Activities of Daily Living in Stroke Patients with Spasticity. J Med Assoc Thai 2016; 99: 926–32.

  3. Khanittanuphong P, Tipchatyotin S. Correlation of the gait speed with the quality of life and the quality of life classified according to speed-based community ambulation in Thai stroke survivors. NeuroRehabilitation 2017; 41: 135–141.

  4. Khanittanuphong P, Boonmeeprakob A. Diagnostic accuracy of clinical characteristics to diagnose neuralgic amyotrophy. J Med Assoc Thai. 2020;103(3):248–53.

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2020