พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล2.jpg

ผศ.พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล

Asst. Prof. Chonnanid Limsakul, MD

รองหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

การศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

- Research fellow, Erasmus University Medical Center 2562

สาขาที่ทำ/สนใจ: Pediatric rehabilitation, Cerebral palsy

ผลงานทางที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร: 

  1. Noten S, van den Berg-Emons RJG, Thorpe DE, Heyn PC, Marciniak CM, McPhee PG, et al. Blood pressure in adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. J Hypertens. 2021 Oct;39(10):1942–55.

  2. Noten S, Troenosemito LAA, Limsakul C, Selb M, de Groot V, Konijnenbelt M, et al. Development of an ICF Core Set for adults with cerebral palsy: capturing their perspective on functioning. Dev Med Child Neurol 2021:1-7.

  3. Limsakul C, Noten S, Selb M, Stam HJ, Van Der Slot WMA, Roebroeck ME. Developing an ICF Core Set for adults with cerebral palsy: A Global expert survey of relevant functions and contextual factors. J Rehabil Med. 2020 Apr 1;52(4):1–9.

  4. Benner JL, Noten S, Limsakul C, Van Der Slot WMA, Stam HJ, Selb M, et al. Outcomes in adults with cerebral palsy: systematic review using the International Classification of Functioning, Disability and Health. Dev Med Child Neurol. 2019;61(10):1153–61.

  5. Limsakul C, Leelasamran W, Limsakul C, Geater AF, Srisawatnupap P. Comparison the Quadriceps Strength After Isokinetic Exercise Using a Modified NK table and Con-Tex Dynamometer. J Thai Rehab Med 2017; 27: 4-10.