พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล.jpg

พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล

Chonnanid Limsakul, MD

การศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

- Research fellow, Erasmus University Medical Center 2562

สาขาที่ทำ/สนใจ: Pediatric rehabilitation, Cerebral palsy

ผลงานทางวิชาการ: 

  1. Limsakul C, Leelasamran W, Limsakul C, Geater AF, Srisawatnupap P. Comparison the Quadriceps Strength After Isokinetic Exercise Using a Modified NK table and Con-Tex Dynamometer. J Thai Rehab Med 2017; 27: 4-10. 

  2. Limsakul C, Noten S, Selb M, Stam HJ, Van Der Slot WMA, Roebroeck ME. Developing an ICF Core Set for adults with cerebral palsy: A Global expert survey of relevant functions and contextual factors. J Rehabil Med. 2020 Apr 1;52(4):1–9.

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2020