พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล2.jpg

ผศ.พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล

Asst. Prof. Chonnanid Limsakul, MD

Email: chonnanid.l@psu.ac.th 

รองหัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

การศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

- Research fellow, Erasmus University Medical Center 2562

สาขาที่ทำ/สนใจ: Pediatric rehabilitation, Cerebral palsy

ผลงานทางที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร: 

  1. Noten S, Rodby-Bousquet E, Limsakul C, Tipchatyotin S, Visser F, Grootoonk A, et al. An international clinical perspective on functioning and disability in adults with cerebral palsy. Disability and Health Journal. 2022:101318.

  2. Noten S, van den Berg-Emons RJG, Thorpe DE, Heyn PC, Marciniak CM, McPhee PG, et al. Blood pressure in adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. J Hypertens. 2021 Oct;39(10):1942–55.

  3. Noten S, Troenosemito LAA, Limsakul C, Selb M, de Groot V, Konijnenbelt M, et al. Development of an ICF Core Set for adults with cerebral palsy: capturing their perspective on functioning. Dev Med Child Neurol 2021:1-7.

  4. Limsakul C, Noten S, Selb M, Stam HJ, Van Der Slot WMA, Roebroeck ME. Developing an ICF Core Set for adults with cerebral palsy: A Global expert survey of relevant functions and contextual factors. J Rehabil Med. 2020 Apr 1;52(4):1–9.

  5. Benner JL, Noten S, Limsakul C, Van Der Slot WMA, Stam HJ, Selb M, et al. Outcomes in adults with cerebral palsy: systematic review using the International Classification of Functioning, Disability and Health. Dev Med Child Neurol. 2019;61(10):1153–61.

  6. Limsakul C, Leelasamran W, Limsakul C, Geater AF, Srisawatnupap P. Comparison the Quadriceps Strength After Isokinetic Exercise Using a Modified NK table and Con-Tex Dynamometer. J Thai Rehab Med 2017; 27: 4-10. 

International speaker

  1. Speaker in Topic “The Importance of Children with Disabilities Surveillance” at the 20th Annual meeting of Indonesian Physical Medication and Rehabilitation Association on 27th of October 2021