ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ 

Asst. Prof. Wipawan Leelasamran, MD

 

ตำแหน่งด้านบริหาร: รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                           ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

การศึกษา: 

- แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526

- วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530

 

สาขาที่ทำ/สนใจ: Rehabilitation medicine , Electrodiagnostic study

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์: 

 1. Prachgosin T, Leelasamran W, Smithmaitrie P, et al. Effect of total-contact orthosis on medial longitudinal arch and lower extremities in flexible flatfoot subjects during walking. Prosthetics Orthot Int Orthot Int 2017; 41: 579–586.

 2. Prachgosin T, Chong DYR, Leelasamran W, et al. Medial longitudinal arch biomechanics evaluation during gait in subjects with flexible flatfoot. Acta Bioeng Biomech 2015; 17: 121–130.

 3. พรรณราย ช่วยพัฒน์ วิภาวรรณ ลีลาสำราญ สุวิชา เตชะภูวภัทร การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ J Thai Rehabil 2012;22(3): 73-79

 4. ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์. การศึกษาองค์ประกอบทางร่างกายและร้อยละไขมันในนักกีฬายูโดเยาวชนไทยกลุ่มที่ได้รับชัยชนะกับไม่ได้รับชัยชนะ. J Thai Rehabil Med. 2011;21(2):68-72

 5. พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, อัจฉรา บุญมีประกอบ. ความแม่นยำของการตรวจ provocative test ในการวินิจฉัยกลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ. J Thai Rehabil Med. 2011;21(2):56-62.

 6. วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์, ปราโมทย์ ทานอุทิศ, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, สมพล แป้นทอง. ผลการรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดชนิดที่ตรวจไม่พบสาเหตุที่มีมุม 35-45 องศา ด้วยวิธีกายอุปกรณ์หลัง. Songkla Med J. 2005;23(2):111-116

 7. Leelasamran W,Permsirivanich W,Boonmeprakob A.  Electrodiagnostic use in Songklnangarind Hospital : A review of 418 cases. Songkla Med J 2005;23(2):81-6.

 8. Leelasamran W, Permsirivanich W, Boonmeprakob A.  Nerve conduction studies of median nerve in normal subjects. Songkla Med J 2005;23(6):423-428.

 9. Buranapanitkit B, Leelasamran W. Simultaneous Multi-Level Surgery in Spastic Cerebral Palsy without Pre-Operative Gait Analysis.  Thai J Orthop Surg 2004;29(1):12-17

 10. Pongprapai S, Mo-Suwan L, Leelasamran W:  Physical Fitness of Obese School Children in Hat Yai, Southern Thailand.   Southeast Asian J Trop Med Public Health 1994; 25(2): 354-360.

 11. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์, สุขจันทร์ พงษ์ประไพ, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ.  สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์เวชสาร 2535; 10(2): 131-142

 12. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์, จุฑามาศ การสุวรรณ.  การศึกษาอุบัติการและปัจจัยเสี่ยงต่ออาการปวดหลังของพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  สงขลานครินทร์เวชสาร 2534; 9(4): 379-382

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

 • Facebook Social Icon

Update August 2020