นักกายอุปกรณ์

คุณ เตือนจิต ณ รังษี

คุณ นูรอัลมาส สาและมุ

คุณ นูรฮัซวานี กอลำ

ช่างกายอุปกรณ์

คุณ สมพล แป้นทอง

คุณ สถิตย์ สุวรรณพรรค

คุณ วรรณซิ้น สีปะณะ

คุณ วัชรินทร์ ภัทรชีวกุล

คุณ ประเสริฐ บุตรีบุรี 

คุณ ภัคพงศ์ ช่วยจันทร์

ผู้ช่วยงานกายอุปกรณ์

คุณ ยศกร รักษาแพ่ง

คุณ จตุวรรณ อินทสุวรรโณ

คุณ โสภณ พรหมศรี

คุณ วินิตา มณีรัตน์

  • Facebook Social Icon

หน่วยกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021