สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019

งานเทคโนโลยีฟื้นฟู

คุณ วรรษพร สุขสม

คุณ ผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์

คุณ ปิยะนารถ รัตนพันธ์

คุณ ชุติมา แก้ววงกต

ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีฟื้นฟู

คุณ พนิดา หมานปูเต๊ะ