งานเทคโนโลยีฟื้นฟู

คุณ วรรษพร สุขสม

คุณ ผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์

คุณ ปิยะนารถ รัตนพันธ์

คุณ ชุติมา แก้ววงกต

ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีฟื้นฟู

คุณ พนิดา หมานปูเต๊ะ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2020