งานเทคโนโลยีฟื้นฟู

คุณ วรรษพร สุขสม

คุณ ผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์

คุณ ปิยะนารถ รัตนพันธ์

คุณ ชุติมา แก้ววงกต

ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีฟื้นฟู

คุณ พนิดา หมานปูเต๊ะ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021