สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2560

นพ.ปองพล ชูชื่น

พญ.อรวรรณ จิ๋วประดิษฐ์กุล

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561

พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม

พญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

นพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์

พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์