แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561

พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม

พญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

นพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์

พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563

พญ.รดีวรรธ์น พุทธให้

พญ.พัชรินทร์ แซ่ตั้ง

พญ.ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021