แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

12193.jpg

นพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์

ศุภสุตา_edited_edited.jpg

พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563

รดีวรรธ์น พุทธให้.jpg

พญ.รดีวรรธ์น พุทธให้

พัชรินทร์ แซ่ตั้ง.jpg

พญ.พัชรินทร์ แซ่ตั้ง

ณัฐชยา .jpeg

พญ.ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2564

ญานิกา.jpeg

พญ.ญานิกา ยุทธยศ

ภันทิลา.jpeg

พญ.ภันทิลา สายบัณฑิต

ฮุซนี.jpeg

พญ.ฮุซนี พัฒนปรีชาวงศ์