แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2560

นพ.ปองพล ชูชื่น

พญ.อรวรรณ จิ๋วประดิษฐ์กุล

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561

พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม

พญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

นพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์

พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019