แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561

12037.jpg

พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม

12273.jpg

พญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562

12193.jpg

นพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์

พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์

แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563

รดีวรรธ์น พุทธให้.jpg

พญ.รดีวรรธ์น พุทธให้

พัชรินทร์ แซ่ตั้ง.jpg

พญ.พัชรินทร์ แซ่ตั้ง

ณัฐชยา .jpeg

พญ.ณัฐชยา เชี่ยวชาญธนกิจ