สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร

ผลการ feedback การฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561 

ผลประเมินหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561