คุณ จริยา ขาวคุ้ง 

เลขานุการ 

คุณ นฤมล บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คุณ พิมพ์ลภัส หลงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คุณ จริพร พิรีนันท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

คุณ นวรัตน์ มานะ

นักวิชาการศึกษา 

คุณ อรรชนา เหล็มโต๊ะ

นักวิชาการพัสดุ 

คุณ จงดี บวรภัทรนานนท์

นักวิชาการศึกษา 

คุณ นภเกตน์ เมืองแก้ว

ผู้ช่วยวิจัย

(สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

คุณ สงกรานต์ ช่วยจุลจิตร

ผู้ช่วยวิจัย

(สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

คุณ แสงเดือน ภู่สกุล

พนักงานธุรการ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021