นางสาวจริยา  ขาวคุ้ง(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ

คุณ จริยา ขาวคุ้ง 

เลขานุการ 

นางสาวนฤมล บัวงาม (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริ

คุณ นฤมล บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

46381.jpg

คุณ พิมพ์ลภัส หลงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1158.jpg

คุณ จริพร พิรีนันท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

50027.jpg

คุณ นวรัตน์ มานะ

นักวิชาการศึกษา 

41691.jpg

คุณ อรรชนา เหล็มโต๊ะ

นักวิชาการพัสดุ 

2086.jpg

คุณ จงดี บวรภัทรนานนท์

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนภเกตน์ เมืองแก้ว(ตำแหน่งเจ้าหน้าท

คุณ นภเกตน์ เมืองแก้ว

ผู้ช่วยวิจัย

(สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

นางสาวสงกรานต์  ช่วยจุลจิตร(ตำแหน่งเจ้าห

คุณ สงกรานต์ ช่วยจุลจิตร

ผู้ช่วยวิจัย

(สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

20537.jpg

คุณ แสงเดือน ภู่สกุล

พนักงานธุรการ