top of page

ปีการศึกษา 2565

LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_41.jpg
LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_15.jpg
LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_20.jpg
LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_12.jpg
LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_27.jpg
LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_31.jpg
LINE_ALBUM_ปัจฉิมนิเทศ 16062566_๒๓๐๖๒๘_23.jpg

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่

แพทย์หญิงพัชรินทร์   แซ่ตั้ง แพทย์หญิงรดีวรรธ์น  พุทธให้  เเละแพทย์หญิงณัฐชยา  เชี่ยวชาญธนกิจ   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ปีการศึกษา 2564

timeline_20220630_130136.jpg

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์ และนพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ปีการศึกษา 2563

LINE_ALBUM_dent 3 รับใบประกาศ_๒๑๐๙๒๐_7.jpg
LINE_ALBUM_dent 3 รับใบประกาศ_๒๑๐๙๒๐_6.jpg
206038903_10216532991032394_7197045365231931127_n.jpg

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม และพญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

bottom of page