top of page

ปีการศึกษา 2564

timeline_20220630_130136.jpg

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์ และนพ.ชินภัทร ไพรพัฒนานุพันธ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ปีการศึกษา 2563

LINE_ALBUM_dent 3 รับใบประกาศ_๒๑๐๙๒๐_7.jpg
LINE_ALBUM_dent 3 รับใบประกาศ_๒๑๐๙๒๐_6.jpg
206038903_10216532991032394_7197045365231931127_n.jpg

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม และพญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

bottom of page