top of page

พันธกิจ

            สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ระบบสาธารณสุขและสังคมไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน เพื่อลดความบกพร่อง ความพิการและภาระทางสังคมที่เกิดจากโรค ความผิดปกติ การบาดเจ็บต่อร่างกาย อีกทั้งเพิ่มสมรรถนะ ให้แก่ผู้ป่วย คนพิการ และประชาชนทุกเพศทุกวัยให้กลับเป็นกำลังของสังคมได้อีกครั้ง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการทีมฟื้นฟู สามารถทำงานร่วมกับแพทย์และสหสาขาวิชาชีพอื่นและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีทักษะในเชิงวิชาการและสังคมเป็นอย่างดี ทั้งยังประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ยังได้กำหนดพันธกิจในการเน้นผลิตแพทย์เฉพาะทางเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ที่ยังมีความต้องการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

             ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังที่มาตรฐานกำหนด สามารถให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย และ คนพิการในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม

bottom of page