top of page

พันธกิจ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อ

  1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่สังคมไทย ให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. มีึความสามารถในการบริหารจัดการทีมฟื้นฟู สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพอื่น และมีทักษะในเชิงวิชาการและสังคมเป็นอย่างดี

  3. ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

  4. เน้นผลิตแพทย์เฉพาะทางเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ขาดแคลนและมีความต้องการแพทย์เฉพาะทางเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการดูแลกลุ่มผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ได้แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

bottom of page