ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ.JPG

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

นพ.สุทธิพงษ์  ทิพชาติโยธิน2_edited.jpg

นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน

พญ.พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์.jpg

ผศ.พญ.พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์

พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล.jpg

พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล

ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

jo.jpg

นพ.ปองพล ชูชื่น

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021