top of page

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓

New**

เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร

ผลการ feedback การฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561 

ผลประเมินหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561

bottom of page