การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓

New**

เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร

ผลการ feedback การฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561 

ผลประเมินหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2020