งานกิจกรรมบำบัด

คุณ มานิต วงค์ไชย

คุณ สุกัญญา พันธุหงษ์

คุณ ดวงใจ ก้อนใหม่

คุณ ศิริวรรณ อภิวัฒน์กิจธนา

คุณ มนสิชา มามะ

ผู้ช่วยงานกิจกรรมบำบัด

คุณ สัมพันธ์ พงษ์เดชา

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021