สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019

งานกิจกรรมบำบัด

คุณ มานิต วงค์ไชย

คุณ สุกัญญา พันธุหงษ์

คุณ ดวงใจ ก้อนใหม่

คุณ ศิริวรรณ อภิวัฒน์กิจธนา

คุณ มนสิชา มามะ

ผู้ช่วยงานกิจกรรมบำบัด

คุณ สัมพันธ์ พงษ์เดชา