งานกายภาพบำบัดทรวงอก

1889.jpg

คุณ สมศรี เธียรมนตรี

42703.jpg

คุณ จตุพร จาตุรวาณิชย์

1222.jpg

คุณ อัญชลี ธนาดิเรก

44232.jpg

คุณ ชฎาพร แปลงรัตน์

9756.jpg

คุณ ภัททิยาภรณ์ ทองแดง

44233.jpg

คุณ จิตสุภา กิจธารากุล

งานกายภาพบำบัดระบบประสาท

2047.jpg

คุณ ทัศนีพร สร้อยสน

46480.jpg

คุณ พรรณประภา รุ่งฤทธิ์

43293.jpg

คุณ นีรนุช รัตนมณี

46849.jpg

คุณ พัทธยา วชิรญากุล

44167.jpg

คุณ ประภาศรี ธรรมสุวรรณ์

46481.jpg

คุณ ศศิวิมล เมธาภัทรพันธุ์

งานกายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อ

43012.jpg

คุณ ใจกาญจน์ มรรคาเขต

43290.jpg

คุณ กษมา จันทบูรณ์

43355.jpg

คุณ กาญจนี สิริกรกุล

43640.jpg

คุณ ปัตตาเวีย ปุญญเพ็ชร

ผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด

โกวิท.jpg

คุณ โกวิท แก้วสลับศรี

ชนะพล ออฟ.jpg

คุณ ชนะพล ชูสุวรรณ

สิทธิโชค เล็ก.jpg

คุณ สิทธิโชค บุญมณี

พัชรี เก๋.jpg

คุณ พัชรี สุวรรณมณี

จิตรี อวย.jpg

คุณ จิตรี อินทประดิษฐ์

วรรณา นา.jpg

คุณ วรรณา สกูลหรัง

วาสนา วิม.jpg

คุณ วาสนา ขุนอิน 

เสาวลักษณ์ ฝน.jpg

คุณ เสาวลักษณ์ หมื่นจง