งานกายภาพบำบัดทรวงอก

คุณ สมศรี เธียรมนตรี

คุณ จตุพร จาตุรวาณิชย์

คุณ อัญชลี ธนาดิเรก

คุณ ชฎาพร แปลงรัตน์

คุณ ภัททิยาภรณ์ ทองแดง

คุณ จิตสุภา กิจธารากุล

งานกายภาพบำบัดระบบประสาท

คุณ ทัศนีพร สร้อยสน

คุณ พรรณประภา รุ่งฤทธิ์

คุณ นีรนุช รัตนมณี

คุณ พัทธยา วชิรญากุล

คุณ ประภาศรี ธรรมสุวรรณ์

คุณ ศศิวิมล เมธาภัทรพันธุ์

งานกายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อ

คุณ ใจกาญจน์ มรรคาเขต

คุณ กษมา จันทบูรณ์

คุณ กาญจนี สิริกรกุล

คุณ ปัตตาเวีย ปุญญเพ็ชร

ผู้ช่วยงานกายภาพบำบัด

คุณ โกวิท แก้วสลับศรี

คุณ ชนะพล ชูสุวรรณ

คุณ สิทธิโชค บุญมณี

คุณ พัชรี สุวรรณมณี

คุณ จิตรี อินทประดิษฐ์

คุณ วรรณา สกูลหรัง

คุณ วาสนา ขุนอิน 

คุณ เสาวลักษณ์ หมื่นจง

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021